Małżeństwo

„Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9)

MAŁŻEŃSTWO
KKK 1603 Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. 

Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. „Małżonkowie chrześcijańscy! W waszej komunii życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu oraz w wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata! Pan was prosi, abyście każdego dnia stawali się jak lampa, która nie pozostaje w ukryciu, ale postawiona jest „na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,15). Bądźcie przede wszystkim „dobrą nowina dla trzeciego tysiąclecia”, gorliwie żyjąc swoim powołaniem” – Jan Paweł II, IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili, styczeń 2003 r.

Krok po kroku do ślubu

Przygotowania do małżeństwa składa się z trzech części:

 • nauk ogólnych, które składają się z ośmiu katechez (może to być realizowane w ramach 4 spotkań);
 • wizyty w Poradni Życia Rodzinnego, w której odbywają się trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego;
 • dni skupienia (zalecane), które stanowią kompleksowe uzupełnienie przygotowania do małżeństwa.

NAUKI OGÓLNE

Zgłoście się na nauki przedmałżeńskie i dopasujcie ich termin do swojej dyspozycyjności i aktualnego miejsca zamieszkania! Możecie je odbyć w różnych miejscach naszej diecezji, pamiętajcie jednak, że chęć uczestnictwa musicie zgłosić do księdza proboszcza. Jeżeli w waszych parafiach rodzinnych nie są organizowane nauki przedmałżeńskie to możecie skorzystać z dowolnej formy i propozycji przygotowania do małżeństwa aktualnie proponowanych Wam w naszej opolskiej diecezji. Zdecydujcie zatem która forma jest dla Was najlepsza, biorąc pod uwagę jej przebieg – możecie wybrać spośród: spotkań w małych grupach, warsztatów, wieczorów dla zakochanych, spotkań warsztatowo-formacyjnych itd. Odradzamy logowanie się na stronach zapewniających przygotowanie do małżeństwa on-line, kuszących wydaniem szybko i od ręki stosownego zaświadczenia. Takie zaświadczenia są nieważne!  Warto, abyście pamiętali, iż przygotowanie do małżeństwa to nie kurs zawodowy, który zależy „zaliczyć” lecz podjęcie odpowiedzialnej i przemyślanej decyzji o wspólnej drodze ku małżeństwu sakramentalnemu. Bardzo ważne, aby tą ścieżką iść RAZEM, bez pośpiechu, dając sobie możliwość przeżycia tego czasu w pełni i z należytą starannością.

Przygotowanie do małżeństwa to Wasz pierwszy krok w kierunku małżeństwa sakramentalnego i niesamowita inwestycja w związek! W czasie pierwszej wizyty u księdza proboszcza otrzymacie stosowne zaświadczenie na którym będzie potwierdzany Wasz udział w kolejnych spotkaniach. Jest ono ujednolicone i obowiązuje jeden wzór na terenie całej diecezji.

W przypadku wyboru form przygotowania do małżeństwa poza naszą diecezją koniecznie wcześniej upewnijcie się u swojego proboszcza czy spełnia wymogi obowiązujące na terenie diecezji – jest zgodna z programem zatwierdzonym przez Referat Duszpasterstwa Rodzin.

WIZYTA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa jesteście zobowiązani do odbycia trzech wizyt w Poradni Rodzinnej. Każde spotkanie musi być potwierdzone w Waszym zaświadczeniu podpisem osoby prowadzącej (doradczyni lub doradca) posiadającej aktualną misję kanoniczną. Do tej pory opłata (najczęściej w formie ofiary) tej części przygotowania do małżeństwa była wnoszona przez narzeczonych bezpośrednio na spotkaniach ogólnych lub w poradni rodzinnej. Wychodząc naprzeciw postulatom samych narzeczonych i wielu osób pracujących w poradniach rodzinnych Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej postanowiło ujednolicić i usprawnić dla całej diecezji wszystkie wymogi (również tego etapu) związane z przygotowaniem do małżeństwa.
Dlatego przed rozpoczęciem spotkań w Poradni Rodzinnej prosimy o wniesienie opłaty na rzecz Duszpasterstwa Rodzin w kwocie 80 zł od osoby wyłącznie na konto bankowe:

Tytuł wpłaty: NARZECZENI

Adres:
Kuria Diecezjalna w Opolu- Duszpasterstwo Rodzin
Ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Rachunek:
631240 5178 1111 0010 7036 7600

Wniesiona przez Was wpłata jest ogromnie cenną cegiełką wsparcia Duszpasterstwa Rodzin, którego jednym z najważniejszych zadań jest prowadzenie przygotowania do małżeństwa, wyposażenie Was w odpowiednie materiały i zapewnienie Wam w poradniach rodzinnych profesjonalnego wprowadzenia w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Potwierdzenie wpłaty (lub kserokopię) należy przynieść na pierwsze umówione przez Was spotkanie w Poradni Rodzinnej. Dopiero wtedy doradczyni przekaże Wam przygotowane materiały i rozpocznie wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.

DNI SKUPIENIA

Dzień skupienia stanowi element uzupełniający nauki ogólne oraz wizyty w poradni i pozwala na kompleksowe przygotowania do sakramentu małżeństwa. Stanowi również okazję do przeżycia pogłębionego sakramentu pokuty i pojednania.

Wybierzcie się do kancelarii parafialnej kościoła, w którym weźmiecie ślub. Dobrze jest zatelefonować wcześniej do parafii i dowiedzieć się w jakich godzinach jest czynna kancelaria (weźcie pod uwagę również okres urlopowy oraz świąteczny – wtedy kancelarie są czynne o nietypowych godzinach). Podczas rozmowy telefonicznej przekażcie, iż ma to być spotkanie związane ze spisaniem protokołu ślubnego – ksiądz będzie mógł zarezerwować dla Was czas, ponieważ przygotowanie tego dokumentu może zająć kilka chwil. Spotkanie tego typu powinno się odbyć ok. pół roku przed ślubem. Do kancelarii zabierzcie ze sobą komplet dokumentów:

 • Metrykę chrztu z datą nieprzekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
 • Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej).
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (można donieść w późniejszym terminie).
 • Informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana (dokument jest ważny przez 6 miesięcy).
 • Dowodami osobistymi.
 • Wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym sześć miesięcy.

Na podstawie tych dokumentów oraz krótkiego kwestionariusza ksiądz spisze protokół przedślubny. Każdy z narzeczonych będzie poproszony na rozmowę na osobności z proboszczem, podczas której będzie odpowiadał na kilkanaście pytań. Nie należy się ich obawiać – należy jedynie szczerze i zgodnie z prawdą na nie odpowiadać. Po spisaniu protokołu zarezerwujcie termin Mszy Świętej i ustalcie z księdzem czas zapowiedzi przedślubnych. Otrzymacie również dokumenty, która służą do potwierdzenia spowiedzi przedślubnej oraz potwierdzenia ogłoszenia zapowiedzi w Waszych rodzinnych parafiach.

Udajcie się do swoich rodzinnych parafii, aby poinformować je o planowanym ślubie oraz poprosić o wygłoszenie zapowiedzi. Pamiętajcie, iż będziecie potrzebować dokumentu potwierdzającego wygłoszenie zapowiedzi w Waszych rodzinnych parafiach – musicie go odnieść proboszczowi parafii, w której odbywać się będzie Wasz ślub.

Co najmniej 3 miesiące przed ślubem odwiedźcie USC –od 1 stycznia 2015 roku może to być dowolny Urząd w Polsce! Do wizyty w Urzędzie ustalcie jakie nazwisko będzie nosiła narzeczona po zawarciu związku małżeńskiego. Poza tym weźcie ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia (uzyskacie je w USC, w którym byliście rejestrowani)
 • wdowiec/wdowa przynosi ze sobą akt zgonu współmałżonka

USC wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, które zaniesiecie przy najbliższej okazji do kancelarii parafialnej. Dokument jest ważny przez 6 miesięcy i jego wydanie wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 84,00 zł – za akt małżeństwa. Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

Na otrzymanym od proboszcza parafii, w której zamierzacie się pobrać dokumencie musicie uzyskać potwierdzenie odbycia spowiedzi przedślubnej. Spowiedź możecie odbyć w dowolnym kościele.

Dla Waszego spokoju możecie zorganizować dodatkowe spotkanie z proboszczem, podczas którego przekażecie księdzu dokumenty niezbędne do spisania aktu ślubnego: potwierdzenie odbycia spowiedzi przedślubnej oraz potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, a także zaświadczenie potwierdzające odbycie nauk przedmałżeńskich.

Jest to dokument spisywany już przy obecności świadków – zazwyczaj tuż przed Mszą Świętą w intencji nowożeńców, ale możecie również przygotować go wraz z proboszczem na spotkaniu kilka dni wcześniej – wszystko zależy od tego jak ustalicie. Poproście świadków o przygotowanie dowodów osobistych – sami też weźcie swoje z sobą!

Modlitwy dla młodych, pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa

PRZYGOTUJ MNIE DO MIŁOŚCI

Powołałeś nas, Panie, do rozwoju. Pomóż mi wypełnić Twoje wezwanie. Spraw, abym się stała pełnym człowiekiem. Dopomóż mi rozwinąć we mnie moją kobiecość na miarę Twoich zamysłów. Przygotuj mnie do daru miłości, który mam z siebie złożyć wyznaczonemu mi przez Twoją dobroć człowiekowi. Daj mi moc uszczęśliwienia mojego towarzysza życia, żeby się na mnie nie zawiódł, żeby się nigdy nie musiał za mnie wstydzić, żeby mógł na mnie we wszystkim polegać. Przysposób mnie, Panie, do służby miłości.

Amen.

MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI

Matko Pięknej Miłości naucz nas pięknie kochać. Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca. Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku, ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością. Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci. Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi. Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło, kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm. Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca.

Amen.

MODLITWA ZA PRZYSZŁĄ ŻONĘ

Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą. Błogosław jej i rozwiń w niej doskonałą, dojrzałą miłość. Niech dobrze przygotuje się do roli żony i matki. Daj, żeby była ze mną szczęśliwa i aby mogła się na mnie oprzeć. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Niech czuje się ze mną dobrze. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i piękniejszą duchowo do wiecznego szczęścia. Chroń ją od próżności i wszelkich pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała Twoją miłością. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabym i bezbronnym. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w posłudze na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze powołanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa, cicha i radosna, aby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech naśladuje Ciebie Maryjo i tak jak Ty wypełnia Boże plany.

Amen.

MODLITWA ZA PRZYSZŁEGO MĘŻA

Panie Jezu! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, któremu pragnę oddać moje serce i z którym chcę na zawsze związać moje życie. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, aby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił panować nad sobą i domem, którego będzie głową oraz dobrze służyć rodzinie. Uformuj w nim postawę ojcowską; żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie drogą pięknej miłości. Święty Józefie, patronie mężczyzn! Broń mego narzeczonego od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego od alkoholizmu. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam moje życie. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie niewierności i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Amen.

MODLITWA NARZECZONYCH

Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci naszą budzącą się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie.

Amen.