Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

„Albowiem wszyscy Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14)

TRÓJCA ŚWIĘTA
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Człowiek gubi się, gdy próbuje zrozumieć i pojąć rozumem Trójcę Świętą, bo nie rozumem, ale sercem i wolą powinniśmy przylgnąć do tej prawdy, którą objawił nam sam Jezus Chrystus.
Prawda o tajemnicy Trójcy Świętej przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się miedzy sobą – tym, że jedna osoba nie jest drugą osobą. Różnią się pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Osoby Boskie nie różnią się jednak ani naturą ani przymiotami, ani działaniem .Oznacza to , że mają wspólną naturę Bożą , przymioty i wspólne Boże działanie.
/źródło: brewiarz/

Tajemnica Trójcy Świętej na kartach Pisma Świętego
  • Łk.1,30-35.- gdy archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego.
  • Łk.3,22-23. – chrzest Jezusa w Jordanie – Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty ukazuje się nad Jezusem w postaci gołębicy.
  • Mt.28,19. – zanim Pan Jezus wstąpił do nieba powiedział Apostołom : ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”
  • J.15,26. – ”Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.”
  • 2Kor.15,13. – ”łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami w Jezusie Chrystusie.”
  • 2Kor.1,21. – ”Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg. On też wycisną na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w serach naszych.”

Obchody uroczystości ku czci Trójcy Świętej postały w liturgii w XI wieku . W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył je na cały Kościół święty. Uroczystość ku czci Przenajświętszej Trójcy jest obchodzona w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
W Polsce z tym dniem kończy się czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.
Szczególnym czcicielem Trójcy Świętej był święty Patryk (461 r.), apostoł Irlandii. Modlitwę :” Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …” wprowadził Sobór Nicejski I w 325 roku. W XII wieku dla uczczenia tajemnicy Trójcy Świętej został założony zakon trynitarzy , który został zatwierdzony przez papieża Innocentego III.

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Najświętszy, Uświęcicielu świat Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco ,jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony
zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże , przez którego i w którym jest wszystko,
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia pojąć nie może,
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz,
Święta Trójco, jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi,
Święta Trójco, jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wielka,
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia,
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami i panie nad wszystkimi panującymi,
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka,
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz,
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie,
Bądź nam miłościw – przepuść nam Panie,
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie,
Bądź nam miłościw – wybaw nas Panie,
Od wszelkiego zła -wybaw nas Panie,
Od zarazy, głodu, ognia i wojny
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
Przez Wcielenie ,mękę i śmierć Syna , Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich świętych Twoich,
Prosimy niegodne stworzenia Twoje – wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszelkiego serca,  ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyśmy nam grzechy odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami.
Módlmy się :
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę życia Bożego,spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen