Z historii diecezji opolskiej 1972- 1983

W odkrywaniu kolejnych kart historii naszej diecezji, prezentowanej w przeddzień jubileuszu 50-lecia jej istnienia, wracamy dziś do dnia 28 czerwca 1972 r., kiedy to papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus powołał do istnienia diecezję opolską, włączając ją do zreorganizowanej metropolii wrocławskiej. Pierwszym biskupem opolskim został dotychczasowy administrator apostolski bp Franciszek Jop.

W okresie rządów biskupa Jopa rozwinęły się wszystkie instytucje diecezjalne, zintensyfikował się kontakt biskupa z kapłanami i wiernymi, zostało wskrzeszonych wiele wspaniałych tradycji, m.in. w 1975 r. powstało Studium Organistowskie w Opolu, którego celem było kształcenie przyszłych muzyków kościelnych.

Dlatego trudnym momentem w historii diecezji był rok 1976, kiedy to 24 września, po długiej chorobie, do wieczności odszedł pierwszy biskup opolski, Pogrzeb biskupa odbył się w opolskiej katedrze, a uroczystościom przewodniczył ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Od tego dnia rozpoczął się też czas wzmożonej modlitwy o wybór nowego biskupa opolskiego.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Pawła VI 25 czerwca 1977 r. nowym biskupem Opolskim został mianowany kapłan diecezji opolskiej, urodzony w Brożcu, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Alfons Nossol. Był on drugim biskupem diecezji opolskiej, zaś pierwszym wybranym spośród prezbiterium Kościoła opolskiego. Biskup nominat przyjął sakrę biskupią i odbył ingres do katedry opolskiej 17 sierpnia 1977 r. Głównym konsekratorem był kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, a współkonsekratorami – abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski oraz opolski biskup pomocniczy Antoni Adamiuk. Biskupie zawołanie, które od początku biskupiej posługi nowego Biskupa Opolskiego określało jego duszpasterską aktywność i dalsze teologiczne dociekania, stanowiły słowa: Veriatem facere in caritate – Czynić prawdę w miłości.

W pierwszych latach posługi biskup Alfons Nossol powołał do istnienia w Opolu Studium Teologiczno-Duszpasterskie kształcące przyszłych katechetów. 16 października 1977 r. reaktywował Wydawnictwo Świętego Krzyża.

12 czerwca 1981 r. diecezja opolska otrzymała nowego biskupa pomocniczego. Został nim ks. Jan Wieczorek, doświadczony duszpasterz i wykładowca. Biskup nominat święcenia biskupie przyjął 16 sierpnia 1981 r. na Górze Świętej Anny z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola.

W tym samym czasie, w roku 1981, z inicjatywy biskupa Alfonsa Nossola, pierwsza grupa opolskich kapłanów wyruszyła na misje ad gentes, aby głosić Chrystusa na krańcach świata.

Do ciekawszych wydarzeń lat 80. historii naszego lokalnego Kościoła należy zaliczyć także pobyt na jej terenie w czerwcu 1983 r. kardynała Józefa Ratzingera- prefekta Kongregacji Nauki Wiary, późniejszego papieża Benedykta XVI. Kardynał Ratzinger wziął wtedy udział m.in. w dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny oraz dokonał poświęcenia kamienia węgielnego kościoła w Choruli. Czerwiec 1983 r. to wreszcie czas historycznej wizyty papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny, do której wrócimy w przyszłą niedzielę.